Cabooter Group-HandbaL Venlo: Organisatie > Verenigingsinformatie > Huishoudelijk reglement
  • Advertentie van een sponsor
Volg Cabooter Group-HandbaL Venlo op Twitter Volg Cabooter Group-HandbaL Venlo op Facebook Volg Cabooter Group-HandbaL Venlo op Instagram
  • Cabooter Group-HandbaL Venlo: Organisatie > Verenigingsinformatie > Huishoudelijk reglement

Organisatie > Verenigingsinformatie > Huishoudelijk reglement

 

(Breedtesport)

1. Leden

1.1 Het aanvragen van lidmaatschap bij HandbaL Venlo is uitsluitend mogelijk via een inschrijfformulier. Dit formulier dient volledig ingevuld, voorzien van een handtekening (bij minderjarigen door een van de ouders of de wettelijke vertegenwoordiger) en één pasfoto ingeleverd te worden bij de ledenadministrateur.

1.2 Binnen 14 dagen stelt de ledenadministrateur de betrokkene in kennis van zijn beslissing. Hierbij wordt rekening gehouden met de geldende bepalingen van het Nederlands Handbal Verbond en die van de vereniging.

1.3 Ieder lid krijgt na de aanvaarding van het lidmaatschap een bewijs van lidmaatschap. Deze kaart is voorzien van een pasfoto en is strikt persoonlijk. Deze kaart is maximaal één jaar geldig en blijft eigendom van de vereniging. Bij verlies van de kaart kan bij de ledenadministratie een verzoek ingediend worden voor een nieuwe kaart. De ledenadministrateur kan dan tegen betaling van de kosten een nieuwe kaart uitschrijven.

1.4 Alle spelende leden vanaf 16 jaar, dienen binnen de vereniging een (vrijwilligers)taak op zich te nemen. Voor leden van de selecties geldt een afwijkende regeling, deze is bekend bij kader van de selectieteams.

Consequentie niet uitvoeren taak:

Bij het niet komen opdagen van een bardienst of een scheidrechterdienst volgt een boete van 15,- euro. Bij niet betalen binnen 14 dagen wordt de boete verhoogd met een bedrag  van 5,- euro. Er wordt maximaal 2x verhoogd. Is de boete dan nog niet betaald volgt een schorsing wedstrijden (en trainingen) tot de laatst verstuurde factuur betaald is. Niet komen opdagen en dan maar de boete betalen houdt echter niet in dat de kantinedienst/scheidsrechtersbeurt vervalt, betreffende persoon wordt opnieuw ingedeeld.

 

1.5 Voor de indeling in de leeftijdsgroepen conformeert de vereniging zich aan de bepalingen van het Nederlands Handbal Verbond. Contributie wordt bepaald naar gelang de categorie waarin het lid uit komt.

1.6 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk of via e-mail bij de ledenadministratie geschieden. Het lidmaatschap eindigt per datum van opzegging mits voldaan aan onderstaande punten, contributie is verschuldigd over het gehele kwartaal waarbinnen de opzeggingsdatum valt (betaling is altijd per 1e van het nieuwe kwartaal).

Ledenadministratie checkt bij:

• Contributie-administratie of aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

• Materiaalbeheerder of alle in bruikleen gegeven materialen van HandbaL Venlo ingeleverd zijn.

• Contactpersoon topsport- of breedtesportcommissie of de afmelding akkoord is (bijv. als nog eerst een gesprek met het vertrekkende lid plaats gaat vinden).

Levert deze check geen bezwaren op, dan schrijft de ledenadministratie het lid uit per datum waarop het lid zijn afmelding heeft ingediend.

Levert deze check wel bezwaren op, dan wacht de ledenadministratie met uitschrijven op nader bericht dat het lid wel aan alle verplichtingen heeft voldaan en dat de afmelding alsnog akkoord is.

Bondsleden worden vervolgens door de ledenadministratie ook uitgeschreven bij het NHV via sportlink.

 2. Contributies en andere financiële verplichtingen

2.1 De contributie en de wijze van innen wordt door het hoofdbestuur voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Contributieverhoging die gelijk opgaat met de prijsindexering kan doorgevoerd worden buiten de Algemene Ledenvergadering om, alleen eventuele extra verhoging zal aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd worden.

2.2 Wanneer de contributie 14 dagen na de vervaldag niet is ontvangen, wordt het verschuldigde bedrag door middel van een aanmaning verhoogd met administratiekosten. Deze kosten worden door het hoofdbestuur vastgesteld.

2.3 Wanneer de contributie binnen 21 dagen na de aanmaning nog niet is ontvangen, wordt het lid geschorst door het hoofdbestuur totdat de betaling is ontvangen. De maximale termijn van schorsing is 6 weken. Hierna zal het lidmaatschap, conform artikel 5.3. van de statuten, door de vereniging worden opgezegd. Tijdens de schorsingsperiode mag het lid aan geen enkele activiteit deelnemen die door of namens de vereniging wordt georganiseerd.

2.4 Schulden van leden aan de vereniging, anders dan contributieschulden, moeten binnen 14 dagen aan de vereniging worden betaald. Bij weigering of nalatigheid geldt het bepaalde in 2.3 van dit huishoudelijk reglement.

2.5 Bij beëindiging van het lidmaatschap, na de door het NHV bepaalde overschrijvings-periode, blijft de NHV contributie en die van het lopende kwartaal aan de vereniging verschuldigd.

2.6 Reductie contributie in bijzondere gevallen. Indien een lid wegens langdurige ziekte, blessure of zwangerschap meer dan 6 maanden niet kan en/of mag trainen en spelen of anderszins gebruik kan maken van faciliteiten aangeboden door HandbaL Venlo, dient hij/zij dit schriftelijk te melden aan het hoofdbestuur. Over de periode waarin hij/zij niet heeft getraind en gespeeld of anderszins gebruik gemaakt heeft van faciliteiten aangeboden door HandbaL Venlo ontvangt hij/zij dan, na toetsing, achteraf een korting van 70%. Hij/zij dient dus eerst normaal contributie te betalen!

3. Hoofdbestuur

3.1 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.5 van de statuten treden de bestuursleden af volgens onderstaand schema:

a. Voorzitter

b. Secretaris

c. Penningmeester

d. Voorzitter Stichting Topsport

e. Algemeen bestuurslid Breedtesport

f. Algemeen bestuurslid Commerciële zaken

Volgorde van aftreden:

1e jaar: a en f

2e jaar: b

3e jaar: c en e

Indien dit schema tot ongewenste situaties leidt, kan het hoofdbestuur hiervan afwijken.

3.2 Het hoofdbestuur machtigt de penningmeester betalingen te verrichten tot maximaal

€ 2.000,00 per nota.

3.3 Voor bedragen hoger dan € 2.000,00 is mede-ondertekening van de voorzitter c.q. secretaris vereist.

3.4 Als de financiële situatie dit vereist of om dringende redenen, dit naar oordeel van het hoofdbestuur, kan de onder 3.2 genoemde machtiging door het hoofdbestuur worden ingetrokken.

3.5 De penningmeester van het hoofdbestuur is voorzitter van de kascommissie van Stichting Topsport.

4. Jeugdcommissie

4.1 De jeugdcommissie bestaat uit een oneven (minimaal 5) aantal leden. De voorzitter van de jeugdcommissie legt verantwoording af aan het hoofdbestuur van het te voeren en gevoerde beleid van de jeugdcommissie.

4.2 De taak van de jeugdcommissie is het bevorderen van de handbalactiviteiten en andere op de jeugd gerichte ontspanningsactiviteiten. Onder de jeugd wordt bedoeld: mini’s, F, D, C en B-jeugd.

4.3 De jeugdcommissie vergadert in principe één keer per maand. Van de vergadering worden notulen gemaakt, die ter kennis van het hoofdbestuur worden gebracht.

5. Algemeen

5.1 Naast de statuten en dit huishoudelijk reglement is er ook nog een Handboek HandbaL Venlo waarin specifieker op een aantal zaken wordt ingegaan. Aan dit Handboek kunnen geen rechten worden ontleend.

5.2. In de gevallen waarin dit huishoudelijk reglement of de statuten niet voorzien, beslist het hoofdbestuur van de vereniging.

Venlo,  5 oktober 2017

(Topsport)

Voor topsport gelden enkele wijzigingen, deze vind je hier.

Onze sponsoren

  • Waterland Productions
  • Empiria
  • DSV
  • Rijnland aardbeienkwekerij
  • Maatwerk in Zink

Met gepaste trots en dankbaar voor hun steun aan onze vereniging, presenteren wij onze sponsoren.

Bekijk hier al onze sponsoren.

Sponsor worden?

Heeft u interesse in het sponsoren van handbalvereniging HandbaL Venlo? Neem dan contact met ons op!